Privacybeleid van PureAqua B.V.

Zuiver en transparant

 

PureAqua – Zuiver water, zuivere privacy

Onze toewijding aan uw privacy is even zuiver als ons water

We zijn verheugd dat u interesse heeft in onze diensten en producten voor waterzuivering. Bij PureAqua begrijpen we hoe waardevol water is – het is de bron van al het leven op aarde. Op dezelfde manier waarderen we ook uw privacy en het vertrouwen dat u in ons stelt.

Uw persoonlijke gegevens zijn voor ons net zo belangrijk als het water dat we zuiveren. Het is essentieel voor ons om te zorgen voor een veilige, transparante omgeving waarin uw persoonlijke informatie wordt beschermd en uiterst zorgvuldig wordt behandeld. Om die reden hebben we een gedetailleerd privacybeleid opgesteld dat voldoet aan de hoogste normen in de branche en in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Neem de tijd om door ons privacybeleid te lezen. Hierin leggen we uit hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Zo kunt u met een gerust hart genieten van onze state-of-the-art waterzuiveringsoplossingen, wetende dat uw persoonsgegevens in veilige handen zijn.

hubspot-computer
PureAqua-Logo

Onze beloftes

Transparantie

We zijn open en eerlijk over hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen.

Veiligheid

Je persoonlijke informatie is bij ons beschermd met de nieuwste beveiligingstechnologieën.

Controle

Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt; eenvoudige instellingen om je privacy te beheren.

Zekerheid

We nemen extra maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn bij ons.

Privacybeleid van PureAqua B.V.

 

Inleiding

PureAqua B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, gebruikers van haar app en klanten van haar systemen. Wij volgen daarbij strikt de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en andere relevante wetgeving.

Als u vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Contactinformatie:

 • Adres: PureAqua B.V., Doniaweg 10 A, 9074AE Hallum, Nederland
 • Telefoon: +31 (0) 58 808 0142
 • E-mail: privacy@pureaqua.nl

 

Artikel 1 – Definities

 • Website: www.pureaqua.nl
 • Verantwoordelijke: PureAqua B.V., gevestigd te Doniaweg 10 A, 9074AE Hallum, Nederland, Kamer van Koophandel nummer: 85392715.
 • Betrokkene: een natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van de verstrekte persoonsgegevens. Ook aangeduid als 'Klant' in dit privacybeleid.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking van gegevens: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Gegevensverzameling

Wij verzamelen uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om een commerciële relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. De manieren waarop wij gegevens verzamelen zijn onder andere:

 • Online gegevensverzameling zoals bij het plaatsen van een bestelling, het invullen van enquêtes, cookies, het aanvragen van nieuwsbrieven of brochures, het invullen van een contactformulier, het uploaden van beoordelingen, of het gebruik van sociale media.
 • Geschreven gegevens via de post of ingevulde vragenformulieren.
 • Persoonlijke interviews waarbij informatie wordt vastgelegd of ingevoerd.
 • Telefonische interviews waarbij gegevens worden vastgelegd of ingevoerd.

 

Artikel 3 – Uw rechten met betrekking tot uw informatie

U heeft het recht om zonder opgaaf van redenen uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@pureaqua.nl. Elke aanvraag moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 

Artikel 4 – Wettelijke verplichtingen

In het geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de verantwoordelijke heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten.

 

Artikel 5 – Bewaartermijn en beveiliging

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 6 – Overdracht aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten, of indien dit gebeurt op basis van een wettelijke verplichting.

 

Artikel 7 – Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, verwijzen wij u naar de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. De rechtbank in het district waar de verantwoordelijke zijn vestigingsplaats heeft, is uitsluitend bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot deze voorwaarden.

 

Artikel 9 – Contact

Voor vragen, informatie over producten of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen via privacy@pureaqua.nl.

 

Artikel 10 – Wijzigingen en Updates

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Het is aan te raden om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Belangrijke wijzigingen zullen wij ook via onze website en/of per e-mail aankondigen.

 

Artikel 11 – Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@pureaqua.nl. Als wij er gezamenlijk niet uitkomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Artikel 12 – Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

 

Artikel 13 – Externe Links

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze externe websites. Lees daarom het privacybeleid van deze externe websites zorgvuldig door.

 

Artikel 14 – Sociale Media

Wij zijn actief op diverse sociale mediaplatforms. Indien u ons volgt op sociale media of interacties met ons aangaat op of via sociale media, dan verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens. Het privacybeleid van het betreffende sociale mediaplatform is van toepassing op dergelijke verwerkingen.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

PureAqua B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie op deze website, noch voor de onbeschikbaarheid van de website.

 

Artikel 16 – Contactgegevens Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via:


 

Slotverklaring

Door gebruik te maken van onze website, diensten, producten of door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met dit privacybeleid en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd en bijgewerkt op 17 september 2023.

Glas-2
Smoothie met zuiver water 2
Koffie met zuiver water-1
PA Glas plant-1